Statuten

Bestuur
Het Hoofdbestuur van de BDA wordt gevormd door de heren (in alfabetische volgorde):
J. Boom, M. Bronwasser, A. v.d Gijp, J. de Jong, E. Koolstra,
D. v. Nugteren.

Op de eerste officiële vergadering is het dagelijks bestuur samengesteld. Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden en hun functies:
J. Boom – voorzitter / rustend lid / hoofdsponsor Wemeldinge
J. de Jong – penningmeester
D. v. Nugteren – technische zaken
E. Koolstra – commerciële zaken
M. Bronwasser – algemene zaken
A. v.d. Gijp – groot aandeelhouder en raad van toezicht

De bestuursleden kunnen alleen hun functie verliezen wanneer diegene door de overige bestuursleden unaniem uit zijn functie wordt ontheven. Nieuwe bestuursleden kunnen alleen voorgedragen en benoemd worden door het huidige bestuur. Beslissingen worden altijd via een meerderheidsbesluit genomen. Er bestaat geen vetorecht, lobbyen is wel toegestaan.

BDA-competitie
De BDA-competitie zal wekelijks op donderdagavond worden verspeeld. Aanvang van de wedstrijden: 20.30 uur.
Iedereen speelt 2 legs tegen elkaar volgens het 501-systeem. Iedere overwinning levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt en een nederlaag geen punten. Behalen 2 of meer spelers een gelijke score dan zal de stand van het Algemeen Klassement bepalend zijn voor einduitslag van de avond.
De winnaar van de avond krijgt, indien alle wedstrijden gewonnen, 6 punten anders 5 punten. De nummer 2 krijgt 4 punten, nummer 3 krijgt 3 punten, nummer 4 krijgt 2 punten, nummer 5 krijgt 1 punt. Bedraagt het aantal deelnemers op een avond minder dan 5 dan zal de nummer laatst i.p.v. 1 punt 2 punten of meer krijgen (afhankelijk van het aantal deelnemers). Tevens speel men dan een dubbele ronde.
Het Algemeen Klassement wordt opgemaakt op basis van het behaalde gemiddelde puntenaantal per speler. Hebben 2 of meer spelers een gelijk gemiddelde dan zal het winstpercentage gewonnen partijen bepalend zijn voor de rangorde. Geeft dit nog geen doorslag dan beginnen betreffende BDA’ers exact gelijk aan de eerstvolgende competitieronde. Het resultaat van die competitieronde oftewel het behaalde puntenaantal van de betreffende spelers kan dan automatisch de doorslag geven. Is dit niet het geval, de betreffende spelers hebben dus een gelijk puntenaantal behaald, dan zal het onderlinge resultaat van die spelers bepalend zijn voor hun uitslag in die competitieronde en zodoende ook hun positie na deze competitieronde in het Algemeen Klassement bepalen.
Winnaar van de BDA-competitie en de daarbij behorende BDA-cup is diegene die aan het eind van het seizoen het hoogste gemiddelde heeft. Een plaats in het eindklassement wordt alleen verkregen bij een minimum aantal gespeelde competitierondes van 35. De BDA-cup kan alleen gewonnen worden door één der eerder genoemde bestuursleden.

Schreeuwreglement
Tijdens de wedstrijden mag niemand, behoudens de 2 deelnemers van de wedstrijd, zich in de zone tussen de BDA-tafel en de spelers bevinden. Wel mag men vanachter de BDA-tafel gillen, schreeuwen, krijsen, bleren en drukverhogende opmerkingen plaatsen. Doel hiervan is de druk en stress voor de spelers te maximaliseren wat dan weer moet leiden tot een hoger niveau van de spelers.

Jonasreglement
De BDA’ er die op een BDA-speeldag dan wel in de nacht volgend op die speeldag  verjaard zal door de overige BDA-spelers worden gefeliciteerd en vervolgens worden gejonast. Het jonassen van de jarige BDA’ er, minimaal 3 maal,  dient te geschieden in het BDA-kleed boven de BDA-tafel. Na het jonassen zullen de BDA’ ers nog minimaal 1 alcoholische versnapering nuttigen om het nieuwe jaar van de verjaarde BDA’ er feestelijk in te luiden.

Locatie
De BDA-competitie zal worden verspeeld in het Vogelnest dat om-niet wordt gehuurd van VVGZ. De baromzet van de BDA kom ten goede van eerder genoemde vereniging.
Alleen in het uitzonderlijke geval dat er in het Vogelnest geen gelegenheid is tot het verspelen van de BDA-competitie zal worden uitgeweken naar een andere locatie.

Financiën
De contributie bedraagt per deelnemer € 15,00 per avond. Van deze contributies worden alle concumpties bekostigd. Eventuele tegoeden vervallen automatisch aan de BDA-pot. Daarnaast betaalt iedere deelnemer per worp onder de standaard, genaamd een dingdong, € 0,20. Ook alle gelden als gevolg van de dingdongs vervallen automatisch aan de BDA-pot. Voor het bekostigen van de diverse BDA-activiteiten, buiten de donderdagavond om, zal de BDA-pot aangewend worden. Beheerder van de BDA-pot is de penningmeester.

Artikel 65
Artikel 65 bepaalt dat op de derde donderdag van september (…) door of namens het bestuur in een verenigde vergadering van de Uomini d’onore (mannen van eer) een uiteenzetting van het door het bestuur te voeren beleid wordt gegeven. Mede in dit artikel is bepaald dat dit samenvalt met de indiening van de BDA-begroting oftewel de miljoenennota (nota betreffende de toestand des BDA’s financiën), in de volksmond beter bekend als “het koffertje van Josti”.

Slotbepaling
Alle door de BDA georganiseerde (dart)activiteiten vallen volledig onder auspiciën van de BDA.
Eventuele disputen en andere aanverwante ongeregeldheden welke de BDA treffen kunnen aanhangig worden gemaakt bij de BDA-geschillen- commissie. Uitspraken van deze commissie zijn bindend en onherzienbaar.
In alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien beslist het hoofdbestuur.